Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Fakulteta za logistiko
Naziv:Fakulteta za logistiko
Univerza:Univerza v Mariboru
Naslov:Mariborska cesta 7, 3000 Celje
Telefon:03 428 53 00
E-pošta:info@fl.uni-mb.s
Splet:fl.uni-mb.si

Logistika sistemov - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
Diplomirani inženir logistike (UN), diplomirana inženirka logistike (UN), skrajšano: dipl. inž. log. (UN)
Število vpisnih mest
Redni:100
Izredni:40
Vpisni pogoji
V skladu z Zakonom o visokem šolstvu se v univerzitetni študijski program Logistika sistemov lahko vpiše:
 • kdor je opravil maturo,
 • kdor je opravil poklicno maturo na kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: matematika, tuji jezik, elektrotehnika, računalništvo, fizika ali mehanika; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,
 • kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo:
kandidati iz točk 1. in 3. glede na:
 • splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).
kandidati iz točke 2. glede na:
 • splošni uspeh pri poklicni maturi (60% točk),
 • splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk).
Fakulteta za logistiko bo izvajala v študijskem letu 2010/2011 redni študij v Celju in dislocirani enoti v Krškem. V Krškem se bo redni študij izvajal le, če se bo vpisalo najmanj 30 študentov.
Opis programa
Dodiplomski univerzitetni študijski program Logistika sistemov je namenjen študentom, ki bodo želeli opravljati zahtevnejša dela v organizacijah. Program je usmerjen bolj v pripravo na podiplomski študij. V skladu z Bolonjsko deklaracijo je pripravljen po načelu 3+2+3, kar pomeni, da traja dodiplomski študij 3 leta, magistrski 2, in doktorski še 3 leta.Cilji univerzitetnega študijskega programa Logistika sistemov so številni, zlasti pa naslednji: poznavanje poslovanja in upravljanja organizacije, organiziranje logističnih sistemov s poudarkom na informacijsko upravljalskih sistemih, upravljanje z logističnimi tehnologijami, ki podpirajo posamezna področja logistike (notranjo, logistiko, distribucijsko logistiko, poprodajno logistiko itd). Pomembni cilji pa so še usposabljanje za nadaljnji študij in usposabljanje za uvajanje v znanstvenoraziskovalno delo na področju logističnih funkcij, procesov in sistemov.
Konkurenčne prednosti
Kompetence diplomiranih inženirjev logistike so predvsem:
 • sposobnost strokovne analize, sinteze in predvidevanja rešitev ter sposobnost presoje za sprejemanje optimalnih odločitev v logističnih sistemih in logističnih procesih,
 • sposobnost samostojne uporabe pridobljenega teoretičnega znanja za reševanje problemov v praksi,
 • razvoj komunikacijskih sposobnosti in spretnosti,
 • etična refleksija in globoka zavezanost profesionalni etiki,
 • obvladovanje dobavnih in nabavnih verig,
 • sposobnost intenzivne in stalne uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije ter informacijsko upravljalskih sistemov na svojem konkretnem delovnem strokovnem področju.
Šolnina
Šolnina za posamezni letnik izrednega študija:

1. letnik UN: 1.980,00 € (1 obrok)

2. letnik UN: 1.980,00 € (3 obroki)
 • 1. obrok: 990,00
 • 2. obrok: 495,00
 • 3. obrok: 495,00
3. letnik UN:  2.240,00€ (3 obroki)
 • 1. obrok: 1120,00
 • 2. obrok: 560,00
 • 3. obrok: 560,00
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr