Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Filozofska fakulteta
Naziv:Filozofska fakulteta
Univerza:Univerza v Ljubljani
Naslov:Aškerčeva 2,1000 Ljubljana
Telefon:+386 1 241 10 00
E-pošta:info@ff.uni-lj.si
Splet:www.ff.uni-lj.si

Medjezikovno posredovanje - enopredmetni - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
diplomirani medjezikovni posrednik (UN), diplomirana medjezikovna posrednica(UN)
Število vpisnih mest
Redni:80
Izredni:25
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Medjezikovno posredovanje se lahko vpiše:

a)       kdor je opravil splošno maturo,

b)       kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.
Za uspešno vključitev v študij se priporoča opravljena splošna matura iz obeh tujih jezikov oziroma končan štiriletni srednješolski program, ki je obsegal 420 ur prvega tujega jezika ali 280 ur drugega tujega jezika.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

-     splošni uspeh pri splošni maturi                                 30% točk,

-     splošni uspeh v 3. in 4.letniku                                   10% točk,

-     uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 1                   10% točk,

-     uspeh pri splošni maturi iz tujega jezika 2                   10% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1                     15% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2                     15% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika               10% točk;
kandidati iz točke b) bodo izbrani glede na:

-     splošni uspeh pri zaključnem izpitu                              30% točk,

-     splošni uspeh v 3. in 4.letniku                                     20% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 1                      20% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz tujega jezika 2                      20% točk,

-     uspeh v 3. in 4. letniku iz slovenskega jezika                10% točk.
Opomba: tuji jezik 1 je prvi tuji jezik izbrane usmeritve (angleščina), tuji jezik 2 je drugi tuji jezik izbrane usmeritve (nemščina ali francoščina ali italijanščina).
 

Opis programa
Študij medjezikovnega posredovanja je eden prvih študijskih programov na Filozofski fakulteti, ki je oblikovan in izvajan v skladu z bolonjskimi smernicami. Prvostopenjski univerzitetni študijski program traja tri leta, študentje pa lahko izbirajo med tremi študijskimi smermi:
  • slovenščina-angleščina-nemščina
  • slovenščina-angleščina-francoščina
  • slovenščina-angleščina-italijanščina
 
Študij medjezikovnega posredovanja je zanimiv in aktualen preplet jezikovnih, kulturoloških, književnih in prevodoslovnih vsebin, s katerim študentje pridobijo jezikovno, kulturno in kontrastivno besedilno znanje v slovenščini, angleščini in izbranem tretjem jeziku, usvojijo pa tudi osnovne prevajalske spretnosti. To pomeni, da so študentje po končanem študiju sposobni suvereno in kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in dveh tujih jezikih ter dobro poznajo tri evropske kulture.
Konkurenčne prednosti
Uspešno zaključen študij medjezikovnega posredovanja je najboljša priprava za dveletni magistrski študij prevajanja oz. tolmačenja. Ena glavnih prednosti bolonjskih študijskih programov pa je večja prehodnost med programi, zato lahko diplomanti medjezikovnegaposredovanja študij nadaljujejo tudi na številnih drugih področjih, kot so ekonomija, sociologija, novinarstvo, književnost idr.
 
Veliko možnosti za pridobivanje izkušenj s študijem in življenjem v tujini ter pristen stik s tujimi jeziki in kulturami nudi pester program mednarodnih študentskih izmenjav Socrates/Erasmus, ki študentom medjezikovnega posredovanja omogoča študij v znanih univerzitetnih središčih v Nemčiji, Avstriji, Franciji, Italiji, Španiji, Veliki Britaniji in drugod.
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr