Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Filozofska fakulteta
Naziv:Filozofska fakulteta
Univerza:Univerza v Ljubljani
Naslov:Aškerčeva 2,1000 Ljubljana
Telefon:+386 1 241 10 00
E-pošta:info@ff.uni-lj.si
Splet:www.ff.uni-lj.si

Slovakistika - dvodisciplinarni - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
Diplomirani slovakist (UN) in … / diplomirana slovakistka (UN) in …
Število vpisnih mest
Redni:30
Izredni:10
Vpisni pogoji
V univerzitetni študijski program Slovakistika se lahko vpiše:

a)       kdor je opravil splošno maturo,

b)       kdor je opravil poklicno maturo v kateremkoli srednješolskem programu in izpit iz enega od maturitetnih predmetov: zgodovina, filozofija, sociologija; izbrani predmet ne sme biti predmet, ki ga je kandidat že opravil pri poklicni maturi,

c)       kdor je pred 1. 6. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo

kandidati iz točke a) izbrani glede na:

-     splošni uspeh pri splošni maturi                   40% točk,

-     splošni uspeh v 3. in 4.letniku                     10% točk,

-     uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku         30% točk;

-     uspeh iz tujega jezika pri maturi                   20% točk;
kandidati iz točke b) izbrani glede na:

-     splošni uspeh pri poklicni maturi                   40% točk,

-     splošni uspeh v 3. in 4.letniku                      10% točk,

-     uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku          30% točk;

-     uspeh pri maturitetnem predmetu                 20% točk;
kandidati iz točke c) izbrani glede na:

-     splošni uspeh pri zaključnem izpitu                20% točk,

-     splošni uspeh v 3. letniku in 4. letniku           10% točk,

-     uspeh iz tujega jezika v 3. in 4. letniku          40% točk;

-     uspeh iz tujega jezika pri zaključnem izpitu    30% točk.

Opis programa
Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Slovakistika pridobijo splošne jezikovne, literarne, kulturne in kontrastivne besedilne kompetence v slovenščini in slovaščini ter dodatne kompetence pri obveznem izbirnem drugem slovanskem jeziku (češki jezik, poljski jezik, ruski jezik itd.). To pomeni, da so po končanem študiju sposobni kompetentno pisno in ustno komunicirati v slovenščini in slovaščini ter ustno pri drugem slovanskem jeziku. Diplomirani strokovnjaki za slovaški jezik in književnost tako lahko delujejo na različnih področjih gospodarstva, predvsem v javnih in državnih službah ter kulturnih ustanovah, ki imajo veliko stikov s tujino in mednarodni krog strank.

Gre za interdisciplinaren univerzitetni študijski program, ki zagotavlja diplomantom teoretične in strokovne osnove za učinkovito in sistematično reševanje konkretnih strokovnih problemov, uvaja diplomante v osnove raziskovanja ter hkrati omogoča poglabljanje pridobljenega znanja na drugi stopnji.
Konkurenčne prednosti
Diplomantke in diplomanti prvostopenjskega dvodisciplinarnega univerzitetnega študijskega programa Slovakistika
 • strokovno znanje izražajo v pisni in ustni obliki;
 • usvojena znanja prenašajo v prakso;
 • pridobljena znanja in usposobljenosti povezujejo z različnimi področji;
 • zaznajo in rešujejo probleme ter se strokovno ustrezno odločajo;
 • pristopajo k timskemu načinu reševanja problemov;
 • kompetentno sprejemajo mnenja drugih in se nanje odzivajo;
 • so sposobni oceniti lastne zmožnosti in sposobnosti ter delovati učinkovito in ekonomično;
 • so seznanjeni s temeljnimi raziskovalnimi metodami;
 •  so sposobni voditi projektno delo;
 • spremljajo aktualno dogajanje v medijih;
 • so sposobni razvijati medkulturno komunikacijo v formalnih in neformalnih položajih;
 • sposobni so jezikovnega sodelovanja in odpravljanja sporazumevalnih ovir in neuspehov.
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr