Najdi fakulteto, študijski program, kraj, poklic

Npr: Fakulteta Celje, medijski komunikolog, ekonomist Maribor...

Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Naziv:Fakulteta za zdravstvene vede Novo mesto
Univerza:Samostojni visokošolski zavod
Naslov:Na loko 2, 8000 Novo mesto
Telefon:07/ 393 00 19
E-pošta:vsz.referat@vs-nm.si
Splet:www.vsz.vs-nm.si

Zdravstvena nega - Dodiplomski študij

Strokovni naziv
Diplomirana medicinska sestra (VS) / diplomirani zdravstvenik (VS)
Število vpisnih mest
Redni:70
Izredni:90
Vpisni pogoji
V visokošolski strokovni študijski program Zdravstvena nega se lahko vpiše, kdor je opravil:
  • zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem programu,
  • poklicno maturo ali
  • splošno maturo.
Vsi kandidati, razen kandidatov z opravljenim zaključnim izpitom ali poklicno maturo v programih zdravstveni tehnik ali tehnik zdravstvene nege, morajo do 1. oktobra opraviti 80-urni propedevtični program iz vsebin predmeta zdravstvena nega.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati izbrani glede na:
  • splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi ali splošni maturi 60 % točk,
  • splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40 % točk.
Zdravniško potrdilo
Izbrani kandidati morajo ob vpisu predloţiti zdravniško potrdilo o zdravstveni sposobnosti za opravljanje del in nalog diplomirane medicinske sestre oziroma diplomiranega zdravstvenika.
Opis programa
Študijski program zdravstvena nega je zanimiv in zahteven. Obsega 5400 ur organiziranih oblik študija in individualnega dela. Pri tem so upoštevane tudi ure praktičnega usposabljanja, ki ga je v skladu z direktivo približno 50%. Po zaključenem triletnem študiju študenti dobijo strokovni naslov diplomirana medicinska sestra (VS) oz. diplomirani zdravstvenik (VS).

Diploma je veljavna brez nostrifikacije v vseh državah evropske skupnosti. Pri prvi zaposlitvi pripravništvo ni potrebno. Diplomanti lahko nadaljujejo študij na drugi stopnji v magistrskih programih in pridobijo naslov magister (magistrica).
Konkurenčne prednosti
Šolnina
Primerjaj program z drugimi študijskimi programi.

Prijava za fakultete

Kontakt   O portalu   Oglaševanje
Informacije o ženskih čevljih najdete tukaj. Spletno stran izdelalo podjetje Tovarna idej.
© 2011, Studij.si - Vse pravice pridržane! - Obstaja možnost netočnih informacij. Za ažurnost podatkov so pristojne fakultete, ki imajo na portalu oblikovan svoj profil.
visit tracker on tumblr